vervolg-images-01
Internationale fusies? Voorkom botsingen van (bedrijfs)culturen
Een internationale fusie begint altijd met een fase van verwarring. In deze fase is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk leren zien wat de oorzaken van die verwarringen zijn. Eén van de oorzaken is dat zij met mensen uit een andere cultuur moeten samenwerken. Die mensen doen “anders” dan verwacht. Soms probeert men met allerlei trucs en technieken tot een goede samenwerking te komen. Zoals: alle mondelinge afspraken nog eens op papier zetten, veel meer vergaderingen houden als toch al gebruikelijk was, etc.

Wat echter de verwarring snel en effectief oplost zijn een paar sessies waar zowel naar verschillen van nationale cultuur als ook de verschillen van de bedrijfsculturen wordt gekeken Vervolgens worden gezamenlijk oplossingen ontwikkeld die niet alleen op de nieuwe situatie en de samenwerking passen maar ook nageleefd kunnen worden en derhalve dus niet als intentieverklaring op papier blijven staan.

Grote groepen bij elkaar? Een pittige presentatie zorgt voor gespreksstof
Internationale ondernemingen roepen af en toe hun managers uit verschillende landen bij elkaar. Dat is een nogal kostenintensieve zaak. Daarom is het voor de directie van belang dat de deelnemers na afloop zeggen: het was én leuk én erg nuttig.

Vaak geven wij op zulk soort bijeenkomsten een presentatie over internationale samenwerking en hoe met cultuurverschillen om te gaan. Wij hebben twee strenge criteria:

  • De mensen moeten iets meenemen bijvoorbeeld een Aha-Erlebnis, de eigen ervaringen eens op een nieuwe wijze zien of überhaupt iets nieuws horen;
  • De presentatie moet Schwung of elan hebben: geen stijf-academische uiteenzettingen waar iedereen naar de power point scherm staart, stiekem op het horloge kijkt of zoetjes aan in slaap valt.

Zelfs bij groepen van boven de honderd organiseren wij de presentatie op interactieve wijze die achteraf nog voor veel gespreksstof zorgt.

Internationale projectteams? Komen efficiënt op gang
Internationale projectteams staan vaak onder druk. Net als bij fusies doorlopen zij een fase van hyperactiviteit die echter niet tot efficiënte output leidt. In een sessie van één dag kunnen wij ervoor zorgen dat projectteams de verschillende fases van hun project duidelijk onderkennen en vanuit hun achtergrond (bedrijfs- en nationale cultuur) in één taal leren spreken.

Een nieuwe internationale baan?
U heeft een bepaalde stijl van management. Als u in het buitenland gaat werken kan het nodig zijn, dat uw stijl aan de nieuwe situatie wordt aangepast. Wij kunnen u daarbij coachen. Daarbij letten wij erop dat u niet vanuit uw zwaktes gaat opereren maar juist vanuit uw sterktes.

Wrijvingen met uw buitenlandse partner? Herken de oorzaken
U ergert zich aan uw buitenlandse collega/medewerker. De samenwerking en de communicatie lopen niet prettig maar u weet niet precies hoe dat komt. Wij kunnen u coachend helpen om eerst de oorzaken helder te krijgen en vervolgens adequaat te leren (re)ageren.

Onzeker bij leidinggeven aan buitenlanders? Wij weten hoe
Managers maken vaak eerst in hun eigen land carrière. Zij ontwikkelen een managementstijl die in het eigen land past Dan kom er plotseling een kans in het buitenland. Veelal moet dan de stijl van leidinggeven worden aangepast. Wij geven aan waar valkuilen kunnen liggen en geven verder advies zodat men in de beginfase stevig in de schoenen staat.

Waar blijft de synergie? Wij leggen een stevige basis
Een opmerking over de synergie die men bij fusies en andere vormen van samenwerking gewoonlijk verwacht. Daarover blijkt in de praktijk het volgende. Synergie als die al ontstaat, komt niet vanzelf. Men moet er de juiste omstandigheden voor scheppen.

Synergie ontstaat ook zelden door ingrepen, voorschriften of acties van de top. Het is altijd iets dat medewerkers, laag in de organisatie scheppenSynergie ontstaat ook vaak doordat partijen aanvankelijk verschillen in benadering of werkwijze en al doende van elkaar leren. Dat geschiedt slechts als zij met de moeilijke elementen van de verschillen (cultuurverschil) hebben leren omgaan. Indien dat niet lukt ontstaan vaak strubbelingen of met andere woorden: het tegendeel van synergie.